Reflexe dopadu ESIF na postavení žen na trhu práce

Projekt začal v březnu 2018. Jeho cílem je vyhodnocení výsledků a cílů Dohody o partnerství v oblasti rovnosti mužů a žen v programovém období 2014 až 2020. Dohoda o partnerství identifikuje podporu rovnosti mezi muži a ženami a nediskriminaci jako jednu ze základních priorit zajišťujících provázanost se strategií Evropa 2020 a mezi hlavní identifikované problémy a potřeby rozvoje popsané v tomto dokumentu patří obtížné slaďování soukromého a pracovního života a nerovné postavení žen na trhu práce.

Operační program Národní orgán pro koordinaci
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace řízení a implementace
Rok ukončení 2021
Programové období 2014–2020
Dílčí cíle projektu byly:
  1. Zhodnocení zaměření výzev versus podoba podpořených projektů v kontextu Dohody o partnerství.
  2. Vyhodnocení (subjektivní) vlivu projektů a nástrojů OP na postavení žen a mužů na trhu práce včetně zmapování tzv. bílých míst v tématech výzev.
  3. Hodnocení dopadu vybraných konkrétních projektů na rovnost žen a mužů.
  4. Hodnocení nastavení a dopadu horizontálního principu rovnosti žen a mužů v projektech.
  5. Vyvinout metodiku a univerzální online nástroj pro průběžný, systematický a efektivní sběr dat v rámci sítě o dopadu projektů/aktivit na tuto oblast.
 
V přílohách / připojených souborech naleznete průběžné výsledky:
  • Analýzu nastavení výzev v oblasti rovného postavení žen na trhu práce z hlediska dopadu na očekávanou změnu společenského systému I. a II.
  • Analýzu vlivu konkrétních projektů na rovnost žen a mužů – Příklady z praxe
  • Hodnocení nastavení horizontálního principu rovnosti žen a mužů v projektech

a dvě shrnutí v podobě letáku:
  • Doporučení pro zvýšení dopadu ESIF na rovnost žen a mužů
  • Doporučení k nastavení systému horizontálního principu podpory rovnosti mezi muži a ženami v programovém období 2021+

Závěrečná zpráva se souhrnnou analýzou všech výstupů včetně doporučení bude doplněna po skončení projektu.
 

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena