Evropské fondy v ČR > Národní orgán pro koordinaci

Národní orgán pro koordinaci

Národní orgán pro koordinaci (dále NOK) je centrální metodický a koordinační orgán pro implementaci programů spolufinancovaných z fondů EU v České republice. V uvedené oblasti je v rámci vyjednávání legislativních pravidel pro politiku soudržnosti partnerem pro Evropskou komisi za ČR, zabezpečuje přípravu a řízení Dohody o partnerství na národní úrovni, je správcem monitorovacího systému, je metodickým orgánem v oblasti implementace a centrálním orgánem pro oblast publicity. Legislativní základ pro činnosti NOK je uveden v § 17a zákona č. 248/2000 Sb.

Role NOK

Centrální metodická a koordinační role NOK vychází z následujících základních principů efektivního řízení:
 • existence jednoho centrálního metodického orgánu v oblasti implementačního prostředí,
 • existence centrálního koordinačního orgánu pro sledování realizace všech programů spolufinancovaných z fondů EU,
 • existence jednoho oficiálního partnera vůči Evropské komisi (EK) v otázce realizace politiky soudržnosti,
 • existence jednoho správce monitorovacího systému,
 • existence jednoho centrálního orgánu pro oblast publicity a budování absorpční kapacity.
NOK je odpovědným orgánem za přípravu a řízení Dohody o partnerství a naplňování cílů v ní stanovených. Za tímto účelem koordinuje a  monitoruje realizaci programů spadajících pod Dohodu o partnerství, případně předkládá návrhy na efektivnější využití politiky soudržnosti EU a úzce spolupracuje s relevantními partnery na národní a regionální úrovni a zajišťuje jejich informovanost. 
Cílem nastavení systému a činností NOK je zejména zajištění schopnosti ČR efektivně, účelně a hospodárně vyčerpat celou přidělenou alokaci z fondů EU.

 

Činnosti NOK

Působnost NOK lze rozdělit do několika oblastí činností:

1) Metodická role pro funkční implementační prostředí
Metodická role spočívá v přípravě a koordinaci přípravy metodických dokumentů v rámci metodického prostředí, které zajistí nastavení jednotných minimálních standardů a pravidel pro realizaci všech programů spolufinancovaných z fondů EU, zejména pak v oblasti monitorování, provádění evaluací, výběru a hodnocení projektů, způsobilých výdajů, řízení rizik apod.

2) Koordinace pro dosahování výsledků
Další stěžejní činností NOK je sledování a vyhodnocování realizace programů a to jak na základě průběžného finančního a věcného monitorování, tak i na základě integrovaného systému řízení rizik. Na základě identifikace a vyhodnocení rizik v jednotlivých programech NOK předkládá návrhy opatření ke zlepšení výsledků a koordinuje související procesy směřující k naplnění cílů a priorit stanovených Dohodou o partnerství.

3) Příprava a realizace Dohody o Partnerství
NOK na počátku programového období připravuje a s EK vyjednává Dohodu o partnerství a dále řídí její naplňování prostřednictvím programů.

4) Partner Evropské komise pro efektivní komunikaci a vyjednávání legislativy
NOK plní roli hlavního partnera vůči EK v oblasti vyjednávání legislativních pravidel pro politiku soudržnosti (zastupuje ČR v rámci Pracovní skupiny Rady) a koordinuje implementace fondů EU v České republice. Informuje EK souhrnně o realizaci programů spolufinancovaných z fondů EU a řeší s ní nastalé problémy a rizika.

5) Správce monitorovacího systému pro zabezpečení kvalitních dat
NOK zabezpečuje jednotný informační systém pro účely řízení, koordinace, monitorování a vyhodnocování (evaluace) programů a jejich operací ve všech úrovních administrativního a finančního řízení.

6) Publicitní činnost pro zajištění informovanosti a absorpční kapacity
NOK zabezpečuje jednotnou a srozumitelnou informační kampaň o čerpání prostředků z fondů EU v ČR a koordinuje aktivity řídicích orgánů v této oblasti. Cílem publicitních aktivit je zajištění poskytování transparentních informací o všech programech a možnostech financování za přispění fondů EU. To také souvisí s vytvářením absorpční kapacity.

7) Další činnosti:

 • koordinace naplňování základních podmínek stanovených EK,
 • rozvoj a posilování strategického řízení a plánování při přípravě a realizaci programového období, Dohody o partnerství či jednotlivých programů, obecně též důraz na kvalitu strategické práce v ČR,
 • odstraňování legislativních bariér a snížení administrativní zátěže, kdy MMR-NOK ve spolupráci s MF a řídícími orgány identifikuje problematické oblasti, jež brání plynulé implementaci EU fondů v podmínkách ČR, a navrhuje opatření pro jejich eliminaci;
 • boj proti korupci a podvodům v rámci EU fondů, kdy MMR-NOK připravuje a realizuje Strategii pro boj proti podvodům a korupci v rámci EU fondů a navazující Akční plán pro naplnění jednotlivých prvků této Strategie,
 • koordinace implementace integrovaných přístupů k rozvoji území
 • podpora rozvoje institucionálních a administrativních kapacit, znalostí a dovedností pracovníků zapojených do realizace programů,
 • dohled nad respektováním pravidel stanovených příslušnými evropskými a národními předpisy v oblasti implementace fondů EU,
 • spolupráce s ostatními partnerskými orgány, zejména pak s Ministerstvem financí (Auditní orgán, Platební orgán), a ostatními subjekty implementační struktury v ČR a v zahraničí.
 

Struktura NOKu a kontakty

V rámci Ministerstva pro místní rozvoj byly zřízeny odborné útvary, které zajišťují skutečný výkon funkce Národního orgánu pro koordinaci.Podrobnější informace nalezete v sekci Kontakty.

Odebírejte aktualizace této stránky

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena