Dohoda o partnerství

Dohoda o partnerství (DoP) je strategický dokument vypracovaný každým členským státem v souladu s čl. 7 až 9 návrhu Nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Evropském sociálním fondu plus (ESF+), Fondu soudržnosti (FS) a Evropském námořním a rybářském fondu (ENRF) a o finančních pravidlech pro tyto fondy (dále též Obecné nařízení – ON).

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena