Evropské fondy v ČR > Programové období 2021-2027 > Dohoda o partnerství > Stanovisko SEA k Dohodě o partnerství 2021-2027

Stanovisko SEA k Dohodě o partnerství 2021-2027

Dne 20. září 2021 bylo Ministerstvem životního prostředí vydáno souhlasné stanovisko podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů k návrhu koncepce Dohoda o partnerství v programovém období 2021 – 2027. Ministerstvem pro místní rozvoj, Národním orgánem pro koordinaci bylo následně vypracováno prohlášení ke stanovisku SEA. Prohlášení obsahuje informace, jak byly ve schválené koncepci zohledněny požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska ke koncepci, o účasti veřejnosti při zpracování koncepce a v procesu posuzování vlivů koncepce na životní prostředí a o přijatých opatřeních pro zajištění sledování a rozboru vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. Dohoda o partnerství v programovém období 2021 - 2027 nebyla předmětem mezistátního posuzování, jelikož nebyly identifikovány významné vlivy koncepce s přeshraničním dosahem a rovněž ani sousední státy o přeshraniční konzultace nezažádaly. Byla předložena invariantně, pouze v jedné aktivní variantě. Z hlediska variantního porovnání byla aktivní varianta porovnávána s variantou „non action“.
  

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena