Opatření v povodí Robečského potoka

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_009/0001445
Zahájení projektu: 1. 11. 2016
Ukončení projektu: 18. 10. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

V povodí Robečského potoka patří mezi nejvýznamnější soustava rybníků Břehyně, Máchovo jezero a Novozámecký rybník založená ve 14. století. Význam této soustavy rybníků a na něj vázaných okolních ekosystémů z pohledů zájmů ochrany přírody je mimořádný a je deklarován jejich zařazením mezi mezinárodně významné mokřady.Hlavním cílem ochrany přírody a péče v předmětných zvláště chráněných území je zabezpečení odpovídajících stanovištních a potravních podmínek na vodní ekosystémy vázané společenstva

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 18 402 277,04 Kč
 
Celková částka: 18 402 277,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena