Modernizace a obnova přístroj. vybavení spec.pracovišť komplexní onkologické skupiny VFN v Praze

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Příjemce: VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE
Registrační číslo: CZ.1.06/3.2.01/01.00074
Zahájení projektu: 1. 4. 2009
Ukončení projektu: 31. 12. 2009
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Modernizace a obnova přístrojového vybavení specializovaných pracovišť komplexní onkologické skupiny VFN v Praze.

Obnova a modernizace zdravotnických prostředků a jejich příslušenství v rámci projektu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze je zaměřena na zvýšení úrovně standardu poskytované péče v oblasti radiační terapie - obnovou stávajícího brachyterapeutického přístroje pořízeného v roce 1988, C ramena používaného při brachyterapii, radioterapeutického CT simulátoru a na zvýšení kvality zobrazovacích diagnostických technologií - obnovou přístroje magnetické rezonance (MR 1,5T). Výstupem projektu bude zvýšení úrovně kvality vybavenosti specializovaných pracovišť Všeobecné fakultní nemocnice v Praze náležejících do Komplexní onkologické skupiny v rámci standardu daného 1. Výzvou MZd.
Cíle a výstupy předkládaného projektu jsou v souladu a naplňují cíle oblasti intervence 3.2 IOP, prioritní osy 3 IOP i cíle Integrovaného operačního programu, jsou v souladu se Strategií VFN z prosince 2007 (viz. příl.č.18) a s koncepcí rozvoje komplexních onkologických center a péče o onkologicky nemocné v ČR.
Realizace projektu bude mít pozitivní dopad na celou cílovou skupinu (tj. obyvatele měst i vesnic ve spádové oblasti - což nelze v žádosti Benefit - část horizontální kritéria, vyznačit). Vzhledem k tomu, že projekt se zaměřuje výhradně na obnovu a modernizaci stávajícího vybavení, v rámci indikátoru projektu úrovně standardu vybavenosti bude i po realizaci zachováno stávajících 74,5% - viz. příloha.č.20.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 25 026 014,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 416 357,00 Kč
 
Celková částka: 29 442 371,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena