Rozvoj centra CENAKVA (CZ 1.05/2.1.00/01.0024)

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 5 OP Výzkum a vývoj pro inovace
Příjemce: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/19.0380
Zahájení projektu: 1. 9. 2015
Ukončení projektu: 31. 12. 2015
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Projekt rozvoj centra CENAKVA (CZ.1.05/2.1.00/01.0024) si klade za cíl rozvoj aplikačně zaměřených výzkumných programů Jihočeského výzkumného centra akvakultury a biodiverzity hydrocenóz skrze investici v oblasti pořízení nového přístrojového vybavení. Realizací projektu dojde k posílení stávajících výzkumných programů Kvalita ryb, Kvalita vody, Vytěžování a management experimentálních dat formou jejich rozšíření o nové výzkumné aktivity využívající pořízené přístroje. Požadovaná investice naplní beze zbytku hlavní a specifické cíle výzvy 3.2. Realizace projektu počítá s pořízením 3 ks klíčového vybavení a tj. LDTD, MALDI TOF (TOF/TOF) MS, Kapalinový chromatograf s hmotnostním spektrometrem na bázi trojitého kvadrupólu a 2 ks dílčího vybavení Hyperspektrální kamera a Rychlá kamera s vysokým rozlišením v předpokládané hodnotě investičních výdajů 18 210 000 Kč bez DPH. Riziko nenaplnění účelu projektu a jeho cílů/indikátorů skrze nedodržení harmonogramu projektu - nepořízení těchto přístrojů je již nyní částečně eliminováno formou již zahájené veřejné zakázky na dodávku přístrojů. Přesný popis využití přístrojového vybavení, efektivity projektu je součástí přiložené Studie proveditelnosti - rozvoj stávajících výzkumných programů o nové výzkumné aktivity, posílení spolupráce s aplikační sférou, lidské zdroje, počet výstupů apod. Při sestavování projektové žádosti byl kladen velký důraz na kvalitní personální zabezpečení projektu a to jak po stránce vědecké, tak manažerské. Každý přístroj má předem definovaného a velmi zkušeného uživatele, který je schopen maximálně využít potenciálu požadované investice a tyto své zkušenosti, výstupy dále předávat mladším kolegům z VaV týmu. Efektem tohoto záměru je tedy zejména posílení stávajících a nových výzkumných aktivit v rámci výzkumných programů, posílení obousměrné spolupráce s aplikační sférou (z VaV do praxe, z praxe do VaV...), posílení výzkumných kapacit. Centrum CENAKVA je kvalitním centrem s konkrétními výstupy.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 16 023 674,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 827 707,00 Kč
 
Celková částka: 18 851 381,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena