Obnova biotopů ohrožených organismů prostřednictvím polodivoké pastvy v bývalém vojenském cvičišti Šlovický vrch

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Dobřany
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_058/0006230
Zahájení projektu: 16. 7. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2024

Informace o projektu

Cílem projektu je posílení biodiverzity v biologicky mimořádně hodnotné části bývalého vojenského cvičiště Šlovický vrch u Dobřan (okres Plzeň-jih) prostřednictvím zavedení polodivoké pastvy koní a dalších herbivorů. Dotčená lokalita je charakteristická výskytem řady ohrožených organizmů (včetně druhů kriticky ohrožených), vyžadujících pestrou biotopovou mozaiku v oligotrofních podmínkách s vyváženým poměrem otevřených biotopů, zapojených trávníků a strukturně diverzifikovaných porostů dřevin.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 263 392,59
Veřejné zdroje ČR: 575 892,81
 
Celková částka: 3 839 285,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena