EVL Hukvaldy, tvorba biotopu páchníka hnědého

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Moravskoslezský kraj
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0005866
Zahájení projektu: 10. 1. 2018
Předpokládané datum ukončení: 28. 2. 2021
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

V rámci projektu se provede jednorázový obnovní zásah v evropsky významné lokalitě CZ0813447 Hukvaldy, jehož účelem je zajistit příznivý stav předmětu ochrany - páchníka hnědého (Osmoderma barnabita). Budou realizována opatření dle platného souhrnu doporučených opatření a platného plánu péče, tj. ošetření stávajících dřevin, kácení neperspektivních stromů, výsadba nových stromů a provede se 2letá rozvojová údržba. V lokalitě budou instalovány informační tabule.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 855 246,00 Kč
 
Celková částka: 855 246,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena