Čistý Radotín - vybudování podzemních kontejnerů pro zlepšení systému třídění komunálního odpadu 2. etapa

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Městská část Praha 16
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000741
Zahájení projektu: 16. 8. 2016
Ukončení projektu: 17. 10. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem podpory je vybudování 5 sběrných míst s podzemními kontejnery. Instalováním podzemních kontejnerů dojde ke zkvalitnění a zkapacitnění systému třídění odpadů na území MČ. Celé sběrné místo dostane kultivovanější vzhled a bude tak přispívat k čistotě MČ. Na sběrných místech bude separován papír, sklo, plasty a tetrapak. Kontejnery budou zapuštěny do země a na povrchu bude pouze vhozová šachta. Objem každého kontejneru bude 3 m3.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 608 641,18 Kč
Veřejné zdroje ČR: 813 289,62 Kč
 
Celková částka: 5 421 931,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena