Zvyšování jazykové kompetence budoucích absolventů na přeshraničním trhu práce

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: INTERREG V-A Česká republika - Polsko
Příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci
Registrační číslo: CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_021/0000739
Zahájení projektu: 1. 8. 2017
Ukončení projektu: 31. 5. 2021
Téma projektu: Mezinárodní a přeshraniční spolupráce

Informace o projektu

Cílem projektu je rozšíření jazykových kompetencí budoucích absolventů za účelem zvýšení jejich šance na uplatnění na PL-CZ přeshraničním trhu práce. Cíle bude dosaženo realizací řady soudržných a logicky propojených aktivit (např.příprava komplexních didaktických podpor a jejich distribuce na podporovaném území skrz moderní technologie).Vzdělávací program je kompatibilní s požadavky Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (úroveň A2, B1).

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 576 564,43 EUR
Veřejné zdroje: 101 746,67 EUR
 
Celková částka: 678 311,00 EUR

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena