Inovativní technologie v RV

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: EAFRD
Příjemce: AGRO Kunčina a.s.
Registrační číslo: 16/002/16210/453/000041
Zahájení projektu: 17. 1. 2017
Ukončení projektu: 30. 9. 2018
Téma projektu: Rozvoj venkova a zemědělství

Informace o projektu

Spolupráce byla uskutečněna s výzkumnou organizací Agrotest fyto, s.r.o. Pracovníci výzkumné organizace pracovali na návrhu a vývoji nových technologických postupů, včetně optimálního využití nových strojů, spolupracovali při odběru vzorků a půdních sondách a zakládání a vedení jednotlivých polních pokusů, zaměřených na optimalizaci nových technologií.

Nová technologie zpracování půdy hloubkovým kypřičem byla úspěšně ověřena u kukuřice na siláž. Bylo dosaženo prokazatelně vyšších výnosů silážní hmoty kukuřice v porovnání se stávající technologií zpracování půdy orbou, profilová aplikace NP hnojiva přispěla k lepšímu počátečnímu vývoji rostlin, prokypření hlubších vrstev půdy podpořilo zasakování srážek a akumulaci vody v podorničí.

Nová technologie předseťové přípravy půdy s kompaktorem Swifter vytváří lepší předpoklady pro úspěšné založení porostů jarních obilnin. Lepší výchozí podmínky se příznivě projevily na stavu porostů od raných vývojových fází až do konce sloupkování.

Pořízení nového pásového traktoru se z hlediska získaných výsledků také jeví jako vhodné. V porovnání s kolovým traktorem byl pásový traktor k půdě šetrnější, a to i přes vyšší hmotnost. Při adekvátním využití vyššího výkonu a tažné síly lze od pořízení pásového traktoru reálně očekávat i další přínosy.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 055 387,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 117 113,00 Kč
 
Celková částka: 6 172 500,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena