Sociální bydlení v Litomyšli

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Litomyšl
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_079/0009627
Zahájení projektu: 2. 7. 2018
Ukončení projektu: 31. 12. 2021
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Realizací projektu dojde k výstavě bytového domu Zahájská v Litomyšli, který bude sloužit jako forma sociálního bydlení. Díky předkládanému projektu dojde k vyšší dostupnosti a kvalitě sociálního bydlení, které bude dostupné potřebným a tím se sníží počet osob v bytové nouzi. Hlavním cílem projektu je naplnění specifického cíle 2.1 IROP a to zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 9 280 082,45 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 637 661,61 Kč
 
Celková částka: 10 917 744,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena