Stabilizace odborného týmu neonatologického oddělení VFN v Praze pomocí zvýšené kvality dalšího profesního vzdělávání

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ESF
Operační program: 17 OP Praha Adaptabilita
Příjemce: VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE
Registrační číslo: CZ.2.17/1.1.00/17.31480
Zahájení projektu: 1. 1. 2009
Ukončení projektu: 30. 6. 2011
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Projekt si klade za cíl vytvořit komplexní systém vzdělávání sester a lékařů neonatologického oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (dále též jen VFN), a to ve třech aktivitách: Jednak formou seminářů a kurzů s pevně daným harmonogramem s aktuálním zapracováním nejnovějších poznatků a trendů v oboru, jednak praktickým výcvikem na modelu (fantomu) a při denní praxi u lůžka pacienta. Výstupem tohoto programu bude i příprava e-learningových materiálů pro výuku (filmy a on-line výukové programy) a testování vědomostí školenců.
Jednotlivé aktivity jsou rozděleny tak, aby byla pozornost věnována jak zaškolování sester a mladých lékařů, tak se i soustavně zvyšovala úroveň všech lékářů pracujících na oddělení. Systém počítá s velmi aktuálním zapracováním nových poznatků a trendů do praxe na oddělení.
Vysoká úroveň profesního vzdělání povede ke stabilizaci týmu, vyšší adaptabilitě zaměstnanců, větší jistotě při výkonu náročných úkonů na jednotce intenzivní a intermediární péče, a tím i menšímu stresu personálu a menšímu výskytu syndromu vyhoření.
Zaměstnanci budou motivováni k absolvování celého programu i výstupním certifikátem, který obdrží po absolvování celého programu a úspěšném vykonání testu praktických i teoretických dovedností.
Zvýšená kvalita úrovně zdravotní péče se pozitivně promítně do nemocnosti a úmrtnosti novorozenců.
Financování z veřejných zdrojů je silný motivační prvek pro vytvoření vzdělávacího systému na našem pracovišti. Současné vzdělávání probíhá formou praktického zacvičování přímo u lůžka pacienta, a to za provozu a nad rámec pracovních povinností zkušeného personálu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 507 242,25 Kč
Veřejné zdroje ČR: 618 925,11 Kč
 
Celková částka: 4 126 167,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena