OPŽP - Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Ústí nad Labem

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Ústecký kraj
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004482
Zahájení projektu: 1. 11. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 1. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt se zabývá zateplením obálky budovy objektů školy, výměnou výplní otvorů, instalací VZT jednotek zajišťujících nucené větrání s rekuperací v učebnách a tělocvičně podle doporučení Energetického posudku. Objekt celé školy tvoří 3 samostatné budovy, dispozičně propojené v úrovni 1. NP. Jedná se o původní objekt školy, objekt šachet a pavilon II. stupně. Součástí projektu je i nová trasa dešťové kanalizace včetně dvou nových rezervních šachet a výměny dvou stávajících kanalizačních šachet.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 997 488,80 Kč
Veřejné zdroje ČR: 10 496 233,20 Kč
 
Celková částka: 17 493 722,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena