Osázení meze v k.ú. Puklice

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Ing. Libor Votava
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_032/0002731
Zahájení projektu: 25. 5. 2017
Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2021
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Dotčené území se nachází v k.ú. Puklice. Jedná se o mez v lokalitě zvané Za Pastouškama u Příseckého potoka. V současnosti jsou pozemky zemědělsky neobdělávané a velmi zanedbané, zarostlé neudržovaným ruderálním bylinným porostem. Široká stráň s jižní orientací má významný potenciál splnit v krajině důležité ekologické funkce a stát se biotopem řady ohrožených a mizejících druhů. Po dosazení nové zeleně bude nutné provádět asanační kosení, což by mělo obnovit původní stepní společenstva.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 374 891,32 Kč
Národní soukromá částka: 93 722,83 Kč
 
Celková částka: 468 614,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena