Obnovní management pozemků AOPK ČR v EVL, NPP Na požárech

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_009/0004649
Zahájení projektu: 19. 2. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 3. 2024
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Záměr přináší komplexní řešení nejvýznamnějších problémů v jednom z přírodovědecky nejcennějšího území Českého lesa. Úkolem projektu je realizovat různé typy managementových opatření (kosení, vyřezání náletových dřevin), směřujících ke zpomalení až zastavení poklesu druhové diverzity mokřadních ekosystémů a nastartování opatření a procesů vedoucích k obnově druhově bohatých společenstev.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 767 489,20 Kč
 
Celková částka: 5 767 489,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena