Nastavení systému péče o ohrožené luční porosty v III. zóně Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Správa Krknošského národního parku
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_009/0004624
Zahájení projektu: 1. 5. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2024

Informace o projektu

Cílem projektu je vytvoření funkčního systému péče o degradací ohrožené luční porosty v III. zóně KRNAP a jeho ochranného pásma. Jedná se o stanoviště 6510 - Extenzivní sečené louky nížin a podhůří, 6520 - Horské sečené louky, 6230 - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech a dále 7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 543 154,10 Kč
 
Celková částka: 4 543 154,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena