Sběrný dvůr odpadů Hrušovany u Brna

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Obec Hrušovany u Brna
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/07.00380
Zahájení projektu: 30. 7. 2008
Ukončení projektu: 8. 1. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Záměrem Obce Hrušovany u Brna je vybudovat sběrný dvůr odpadů v obci. Nově vybudovaný sběrný dvůr zlepší kvalitu v odpadovém hospodářství obce a bude doplňovat celý systém odděleného sběru a svozu odpadů v Hrušovanech. Ve sběrném dvoře budou vybudovány objekty pro skladování různých druhů odpadů. Bude vybudován zděný objekt se zázemím obsluhy (sociální zázemí, kanceláře a denní místnost obsluhy), sklady a garáže. Dalším objektem bude montovaný sklad otevřený, kde bude místo pro ukládání různých odpadů, které je potřebné chránit před povětrnostními vlivy. Dále budou vybudovány zpevněné plochy v celém areálu sběrného dvora. Na zpevněných plochách budou umístěny velkoobjemové kontejnery pro odpady skupiny ?O? ? ostatní. Nebezpečné odpady budou skladovány v mobilním ekoskladu. Dále bude vybudována přípojka vody a kanalizace, přípojka NN a přípojka plynu. Celý areál sběrného dvora bude oplocen.
Cílovými skupinami projektu jsou především občané z Hrušovan (3000 obyvatel), ale i z širšího regionu. Starostové obcí Ledce (210 obyv.), Unkovice (700), Vojkovice (1066) písemně podpořili tento záměr a uvažuje se s tím, že by sběrný dvůr využívaly i občané těchto obcí. Sběrný dvůr tak umožní zintenzívnit oddělený sběr využitelných složek komunálních odpadů v regionu.
Strategií obce je (v souladu s trendy v nakládání s odpady) utlumit skládkování materiálově i energeticky využitelných odpadů. Proto se zaměřila na rozvoj odděleného sběru a třídění odpadů a jejich další využívání a recyklaci. Pro další rozvoj komfortních služeb poskytovaných občanům v odpadovém hospodářství je neexistence sběrného dvora odpadů v Hrušovanech velmi omezující. Obec se rozhodla lokalizovat sběrný dvůr v lokalitě, která se jeví jako velmi výhodná z hlediska dopravní obslužnosti. Realizace projektu bude mít výrazné pozitivní dopady na životní prostředí.
Odpady budou shromažďovány v k tomu určených kontejnerech a nádobách. Nebezpečné odpady budou skladovány v mobilní sběrně ? eko skladu s roštovou záchytnou vanou. Veškerý provoz bude uzpůsoben tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí. Pro provoz sběrného dvora bude zpracován provozní řád a havarijní plán. Tyto dokumenty budou schváleny příslušnými správními úřady. Součástí provozního řádu bude seznam přijímaných odpadů.
O dovážených i odvážených odpadech bude vedena průběžná evidence dle vyhlášky MŽP č. 383/2001. K přesné evidenci je určena silniční mostová váha, která bude propojena s PC.
Veškeré odpady budou předávány oprávněným firmám k využití nebo odstranění. Maximální možné množství bude předáváno na využití, především to budou odděleně sbírané složky komunálních odpadů papír, sklo (bílé, barevné), plasty, nápojové kartony (tetrapack) a kovy. Rovněž budou k materiálovému využití předávány stavební odpady, biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO) a dřevo. Objemný odpad bude tříděn na spalitelný a nespalitelný. U spalitelného odpadu se uvažuje s předáním na energetické využití. Z nebezpečného odpadu budou na materiálové využití předávány především akumulátory a baterie.
Sběrný dvůr bude rovněž místem zpětného odběru vyřazených elektrických a elektronických zařízení. Tyto zařízení budou skladovány na paletách ve skladech (sklad uzavřený nebo sklad otevřený ? přístřešek).
Dlouhodobou strategií ČR a Jihomoravského kraje vyjádřenou v Plánech odpadového hospodářství ČR a Jihomoravského kraje je zvýšení materiálového využití komunálních odpadů na 50% do roku 2010. K realizaci tohoto ambiciózního cíle je dle POH Jihomoravského kraje nutné vybudovat v obcích nad 2000 obyvatel sběrné dvory. Obec Hrušovany je v seznamu těchto měst a obcí uvedeno (Směrná část POH JmK), má tedy v rámci Jihomoravského kraje jednu z nejvyšších priorit. Předkládaný projekt je tak plně v souladu s Plánem odpadového hospodářství ČR a Jihomoravského kraje.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 14 249 446,97 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 514 608,00 Kč
 
Celková částka: 16 764 055,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena