Navýšení kapacity odděleného sběru bioodpadu v Mostě

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Technické služby města Mostu a.s.
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000346
Zahájení projektu: 3. 10. 2016
Ukončení projektu: 28. 3. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Cílem projektu je další navýšení podílu separovaných složek odpadu a snížení množství produkovaného komunálního odpadu, který je odvážen na skládky. Odvoz bioodpadu je v Mostě v současné době realizován formou pytlového svozu, kterou město nepovažuje za efektivní. Předmětem projektu je proto zakoupení celkem 1.600 kusů nádob na sběr bioodpadu. Součástí projektu je i zakoupení lisovací kontejnerové nástavby na svozové vozidlo, tak aby byl sběr biologicky rozložitelných odpadů zajištěn komplexně.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 709 350,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 301 650,00 Kč
 
Celková částka: 2 011 000,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena