Mikroregion PEKLO bez odpadu

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Svazek obcí Peklo
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0003082
Zahájení projektu: 16. 10. 2017
Ukončení projektu: 26. 9. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Cílem projektu je snížit podíl biologicky rozložitelného odpadu ve směsném komunálním odpadu a celkově posílit a zkvalitnit nakládání s odpady ve spádové oblasti Mikroregionu PEKLO (9 obcí ze 13) prostřednictvím nákupu domácích kompostérů pro občany a pořízením štěpkovačů. V rámci projektu bude řešeno předcházení vzniku odpadu domácím kompostováním.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 154 519,15 Kč
Veřejné zdroje ČR: 556 679,85 Kč
 
Celková částka: 3 711 199,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena