Intenzifikace systému sběru BRKO ZOO Hodonín

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Zoologická zahrada Hodonín, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003963
Zahájení projektu: 8. 12. 2017
Ukončení projektu: 29. 8. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předkládaný projekt je zaměřen na zavedení, resp. intenzifikaci systému sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO). Cílem projektu je zkvalitnění služeb v oblasti odpadového hospodářství se zaměřením na BRKO v Areálu ZOO Hodonín. Realizací projektu dojde k doplnění technologie ke sběru bioodpadů a k následnému zpracování separovaného bioodpadu v zařízení určeném k využívání odpadů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 334 046,78 Kč
Veřejné zdroje ČR: 235 420,02 Kč
 
Celková částka: 1 569 467,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena