Nučice - Tyršova ulice - kanalizace

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: OBEC NUČICE
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007133
Zahájení projektu: 10. 7. 2018
Ukončení projektu: 30. 11. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt řeší odkanalizování části obce Nučice. Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace pro odkanalizování jednotlivých nemovitostí. Předpokládá se možnost napojení 190 EO na kanalizační řady. Cílem projektu je zlepšení čistoty podzemních vod v povodí místních vodotečí a řeky Berounky. Projekt splaškové kanalizace navazuje na stávající kanalizací v obci. Odpadní splaškové vody budou odváděny na ČOV Nučice.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 458 616,42 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 139 755,85 Kč
 
Celková částka: 10 131 163,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena