Labské Chrčice - protipovodňová ochrana obce a podpora retence v nivě Labe

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Labské Chrčice
Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002268
Zahájení projektu: 12. 10. 2016
Ukončení projektu: 20. 12. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Obec Labské Chrčice je ohrožená povodněmi dominantně z vodního toku Labe. Tento fakt je zanesen do vodohospodářského plánování dokumentem "Oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem v ČR". Předmětem projektu je analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v oblastech s potenciálním povodňovým rizikem, jako podklad pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v souladu s aktuální platnou metodikou MŽP.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 843 421,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 148 839,00 Kč
 
Celková částka: 992 260,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena