Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v kraji Vysočina

Programové období: 2007-2013
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Vysočina
Registrační číslo: CZ.1.02/6.1.00/08.01532
Zahájení projektu: 29. 9. 2008
Ukončení projektu: 19. 11. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Projekt je první fází vyhlašování evropsky významných lokalit v kraji Vysočina. Jedná se o přípravu podkladů k zajištění smluvní ochrany osmi evropsky významných lokalit, které jsou uvedeny v přílohách nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterou se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, případně k jejich vyhlášení za zvláště chráněné území.
Příprava podkladů zahrnuje
- geodetické zaměření lokalit
- zpracování plánu péče
- inventarizaci území - podklad pro zpracování plánu péče
- zajištění smluvní ochrany nabo vyhlášení území za ZCHÚ
- označení území
Povinnost vyhlášení lokalit v rámci stávajících kategorií zvláště chráněných území, případně zajištění jejich smluvní ochrany, vyplývá ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 227 525,79 Kč
Veřejné zdroje ČR: 216 622,00 Kč
 
Celková částka: 1 444 148,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena