Kanalizace a ČOV Počenice-Tetětice - centrální sběrač a podchycení výustí

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004658
Zahájení projektu: 8. 1. 2018
Ukončení projektu: 23. 5. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Účelem projektu je výstavba jednotné kanalizace pro odvádění odpadních vod z obce Počenice - Tetětice, která bude podchytávat stávající vyústění OV a bude je přivádět na novou centrální ČOV umístěnou v k.ú. Počenice - p.č. 587/59. Zde bude probíhat mechanicko-biologické čištění OV a vyčištěná odpadní voda z ČOV bude vypouštěna výpustným objektem kanalizace do toku Tištinka. Podrobný popis technického provedení je uveden v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu žádosti o dotaci.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 28 942 801,89 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 107 553,28 Kč
 
Celková částka: 45 400 474,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena