Kanalizace a ČOV Kuroslepy

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: VODOVODY A KANALIZACE
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004751
Zahájení projektu: 3. 8. 2017
Předpokládané datum ukončení: 30. 4. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

V současné době nemá obec veřejnou kanalizaci a ČOV pro odvádění a čištění odpadních vod, odpadní vody jsou zachycovány v technicky nevyhovujících netěsných jímkách, nebo septicích. V důsledku tohoto stavu dochází k znečišťování v povrchových a podzemních vod. Projekt řeší výstavbu nové splaškové kanalizace a nové ČOV o kapacitě 250 EO v obci Kuroslepy. Napojením nové splaškové kanalizace na novou ČOV se zajistí odvádění a čištění splaškových vod v souladu s platnou legislativou ČR.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 14 999 520,43 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 646 974,20 Kč
 
Celková částka: 23 528 660,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena