Dostavba kanalizačního systému města Město Albrechtice - I. etapa

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Město Albrechtice
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001247
Zahájení projektu: 19. 4. 2017
Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je nová oddílná splašková kanalizace včetně veřejných částí domovních přípojek, která se napojí na kanalizaci stávajícího systému odkanalizování města Město Albrechtice. Celá stavba se nachází v katastrálním území Město Albrechtice. Potrubí budou uložena převážně ve stávajících vozovkách. Jedná se o gravitační stokovou síť s celkovou délkou stok 1911,1 m. Díky tomuto projektu bude nově napojeno na veřejnou splaškovou kanalizaci 97 rodinných domů, tzn. 370 EO.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 15 626 406,41 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 757 601,14 Kč
 
Celková částka: 24 512 010,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena