(ne)VIDÍME pracovní uplatnění

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Zaměstnanost
Příjemce: Aliterra, z.ú.
Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001036
Zahájení projektu: 1. 9. 2016
Ukončení projektu: 31. 8. 2019
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Předkládaný projekt řeší uplatnitelnost osob se zdravotním postižením na trhu práce a jejich sociální začleňování prostřednictvím specifických aktivit zohledňujících hendikep a individuální možnosti jednotlivých účastníků. Předmětem projektu je komplexní podpora cílové skupiny s přímou vazbou na stanovený cíl projektu - zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením na trhu práce a ve společnosti. Do projektu bude zapojeno 20 osob.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 894 083,68 Kč
Veřejné zdroje ČR: 334 250,07 Kč
 
Celková částka: 2 228 334,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena