Hovořit spolu, lépe se poznat

Programové období: 2007-2013
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ESF
Operační program: 7 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Příjemce: Základní škola Jihlava, E. Rošického 2
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.02/03.0007
Zahájení projektu: 1. 11. 2010
Ukončení projektu: 30. 6. 2012
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Jak vyplývá z názvu projektu, půjde nám o komunikaci a prevenci rasismu a xenofobie.
Podstatou projektu je vytvoření a realizace vzdělávacích programů nepovinných předmětů na podporu rovných příležitostí dětí a žáků se SVP a rozvoj pozitivního školního klimatu.
Cílem projektu je :
1. Rozvoj komunikačních kompetencí primární cílové skupiny - děti a žáci se SVP. Prostřednictvím nepovinných předmětů českého a anglického jazyka bude primární cílové skupině umožněn rozvoj jazykových kompetencí, snadnější zapojení do celoživotního vzdělávání a následné bezproblémové uplatnění na trhu práce.
2. Bourání sociálních bariér, odstranění sociální exkluze a prevence sociálně patologických jevů. Multikulturní výchova bude zaměřena na primární cílovou skupinu - žáky naší školy.
Na 1.stupni bude realizováno několik jednodenních projektů během školního roku v každé třídě. Pro žáky 2.stupně vznikne v každém ročníku povinně volitelný předmět Multikulturní výchova.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 497 191,84 Kč
Veřejné zdroje ČR: 263 988,00 Kč
 
Celková částka: 1 761 180,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena