Územní plán Statutárního města Kladna

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Příjemce: Statutární město Kladno
Registrační číslo: CZ.1.06/5.3.00/08.07461
Zahájení projektu: 8. 12. 2009
Ukončení projektu: 30. 6. 2012
Téma projektu: Modernizace veřejné správy

Informace o projektu

Obsahem projektu je zpracování Územního plánu Statutárního města Kladna spočívající ve zpracování konceptu územního plánu, vyhodnocení vlivu koncepcí na životní prostředí dle schváleného zadání ÚP, zpracování návrhu územního plánu. V rámci uzavřené smlouvy budou po ukončení projektu provedeny úpravy návrhu ÚP, zpracování čistopisu návrhu ÚP v souladu s vyhodnocením veřejného projednání, digitální formy dokumentace a digitální formy určené ke zveřejnění v síti Internet. Území plán bude reagovat na využití rozvojových ploch ve městě a promítnou se v něm aspekty vedoucí k zajištění územní ochrany ploch, dopravní a technické infrakstruktury, stabilizaci sídelní struktury atd. Projekt navazuje na již realizovaný projekt, týkající se pořízení územně analytických podkladů. Současný územní plán města Kladna byl schválen v roce 1997 a do současné doby bylo odsouhlaseno jeho 9 změn. Zpracování územního plánu je nutné realizovat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a vyhláškou č. 500/2006 Sb.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 688 100,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 297 900,00 Kč
 
Celková částka: 1 986 000,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena