CEITEC - středoevropský technologický institut

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 5 OP Výzkum a vývoj pro inovace
Příjemce: Masarykova univerzita
Registrační číslo: CZ.1.05/1.1.00/02.0068
Zahájení projektu: 1. 1. 2011
Ukončení projektu: 31. 12. 2015
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Předkládaný projekt CEITEC - středoevropský technologický institut je unikátním počinem, usilujícím o podporu rozvoje Jihomoravského regionu investicí do výzkumné a vývojové infrastruktury. Jedinečnost projektu spočívá zejména v zapojení nejlepších vědeckých týmů se signifikantními výsledky v různých oborech věd o živé a neživé přírodě a působících na různých vysokých školách a výzkumných institucích soustředěných v rámci města Brna. Projekt se díky celkovému rozpočtu způsobilých výdajů ve výši5,24 mld. Kč řadí mezi velké projekty dle definice ve čl. 39 - 41 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Žadatelem o dotaci je Masarykova univerzita. Partnery projektu jsou: - Vysoké učení technické v Brně (VUT), - Mendelova univerzita v Brně (MENDELU), - Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (VFU), - Ústav fyziky materiálů AV ČR (ÚFM), - Výzkumný ústav veterinárního lékařství (VúVeL). Výzkumný profil navrhovaného centra excelence integruje do devíti výzkumných programů vybrané perspektivní oblasti z věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií. Ústředními výsledky projektu v roce 2015 jsou: - zvýšená podpora synergických vazeb mezi obory z oblasti živých a neživých věd ústící ve zvýšení potenciálu tvorby unikátních výsledků ajedinečných aplikací, - vytvoření nových pracovních pozic v Jihomoravském regionu pro vysoce kvalifikované odborníky a experty, - zvýšení podílu smluvního výzkumu a zahraničních finančních zdrojů na celkovém výzkumném rozpočtu centra, - vytvoření výzkumných skupin s vyšším podílem mladých výzkumných pracovníků do 35 let a žen, - poskytnutí špičkového zázemí pro vzdělávání studentů doktorských studijních oborů a mladých výzkumných pracovníků, - podpora spolupráce s výzkumnými subjekty a vysokýmiškolami v České republice i zahraničí, - zrychlení přenosu nových poznatků do výuky a do aplikační sféry, zejm. českým průmyslovým podnikům.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 276 324 064,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 754 645 423,00 Kč
 
Celková částka: 5 030 969 487,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena