Strategie rozvoje Pivovaru Rohozec

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 3 OP Podnikání a inovace
Příjemce: PIVOVAR ROHOZEC, a.s.
Registrační číslo: CZ.1.03/6.1.00/11.00421
Zahájení projektu: 1. 3. 2011
Ukončení projektu: 29. 2. 2012
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Pivovar prochází restrukturizačním procesem, kdy před pěti roky byl na hranici zániku. Tento stav se v posledních letech mění, stává se z něho výrobce regionálního piva se stoupající produkcí i kvalitou. Avšak vzhledem k tomu, se v předchozích rocích soustředil především na odstranění technologické zanedbanosti, nebyl příliš velký prostor věnován zvýšení efektivnosti procesů a nasazení nových produktů.
Nyní přichází po jeho základní ekonomické a výrobní stabilizaci období expanze. Tato však není na dnešním trhu pivovarů snadná a je potřeba přesně stanovit jeho budoucí zacílení (definovat nenaplněný segment trhu). Je tedy záměrem realizovat strategický dokument ? generel, podle kterého by se měl pivovar v budoucnu rozvíjet.
Tento dokument by měl průřezově definovat činnosti a směřování pivovaru pro tyto oblasti:
a) inovace produktu:
- inovace výrobku
- inovace služby
b) inovace procesu:
- inovace metod výroby nebo zpracování výrobků nebo služeb
- inovace metod logistiky nebo distribuce výrobků nebo služeb
c) organizační inovace:
- zavedení inovovaného systému řízení v rámci podniku
- změna organizace práce
d) marketingové inovace:
- významné změny u designu výrobků nebo služeb
- podstatné změny metod prodeje nebo distribuce výrobků nebo služeb
Výstupem projektu budou analýzy/studie, ve kterých budou identifikovány, navrženy a popsány podmínky pro další rozvoj pivovaru jak v obecné části, tak především navrženo doporučené řešení po jednotlivé oblasti, tak jak jsou definovány výše. Součástí by měla být i studie obsahující doporučení optimálního stavebně-technologického umístění výrobních objektů vč. případného navržení naplnění objektů, které již stavebně nevyhovují současnému účelu, avšak není možné je demolovat vzhledem k návaznosti na jiné výrobní procesy. Studie v oblasti obalů by měly přinést podstatné změny metod prodeje nebo distribuce výrobků nebo služeb.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 151 937,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 26 813,00 Kč
Soukromé zdroje: 178 750,00 Kč
 
Celková částka: 357 500,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena