Obnova retenčního prostoru a tůně - rybník PŘEDEHŘÍVÁK

Programové období: 2007-2013
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Registrační číslo: CZ.1.02/6.4.00/08.01724
Zahájení projektu: 30. 6. 2009
Ukončení projektu: 30. 10. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Pro obnovu retenčního prostoru, vybudování tůní a obnovení mokřadu bylo nutné v rámci přípravných prací provést vypuštění rybníka.
Před započetím zemních prací byly, v ploše navržené údržby, odstraněny plevelné rostliny, odstraněny několik náletových dřevin a větve spáleny. Během provádění zemních prací byly zbytky kořenů, velké kameny atp. tříděny. Toto bylo nutné, aby nedošlo ke smíchání s těženým sedimentem.
Po výše uvedených přípravných prací došlo k
1. odstranění sedimentů, které bylo provedeno po vypuštění vody a vystruhování pánve tak, že se provedlo nahaldování sedimentu k pravému břehu, odkud byl po částečné stabilizaci (vysušení) nakládán a odvážen po jedné dočasně zřízené cestě. Na dočasné komunikaci v délce 210m a šířce 10m byla sejmuta ornice, aby nedošlo k jejímu znehodnocení. Vzhledem k pevnému podloží okolního terénu se neuvažovalo o položení silničních panelů. Ornice byla sejmuta i v místě určeném pro nakládku a manipulaci.Po ukončení prací byla ornice ze zřízené dočasné komunikace zpětně rozprostřena a provedeno osetí a prohnojení.
Sediment o celkovém objemu cca 1245m3 byl rozprostřen na ornou půdu na parc.č. PK 598, PK 588 a parc.č. 603(na kterém byl pouze přejezd techniky)v k.ú.Nové Město na Moravě.Povolení rozprostření sedimentu na výše uvedených parcelách na rozloze cca 45672m2 bylo ošetřeno smlouvy se zákresy, které jsou součástí přílohy naší žádosti ( obdobně je tomu v případě zřízení dočasné cesty a manipulačního prostoru). Po aplikaci sedimentu na ornou půdu bylo neprodleně provedeno zaorání hlubokou orbou.
2. Dále byly v rámci projektu dobudovány 2 bezodtokové tůně v přítokové části zdrže na pravé a levé straně. Byly koncipovány jako bezpřítokové a bezodtokové. Hladina v tůních se bude udržovat na výšce hladiny zdrže, tzn. že bude kopírovat provozní hladinu rybníka.
3. Směrem proti proudu, nad tůněmi, je přirozeně zvýšená hladina podzemní vody, která lokálně vystupuje nad terén. Z tohoto důvodu zde byla zbudována navlažovací struha, která by měla napomoci přirozenému dotvoření mokřadní části. Přispět k vytvoření mokřadu by mělo odstranění několika náletových stromů a prořezání některých dřevin, čímž dojde k proslunění mokřadu a tím k rozvoji mokřadní vegetace.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 314 429,96 Kč
Veřejné zdroje ČR: 55 486,00 Kč
 
Celková částka: 369 916,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena