Zařízení na úpravu čistírenských kalů

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: ZŘUD-MASOKOMBINÁT PÍSEK CZ, a.s.
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/07.00007
Zahájení projektu: 23. 9. 2008
Ukončení projektu: 20. 3. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Projekt řeší kvalitnější zpracování kalů ze stávajícího předčištění odpadních vod u jatek masokombinátu. V současné době jsou tyto kaly čerpány, resp. vyváženy na kalová pole, jejichž stav a provoz je nevyhovující.
Celkově produkované surové kaly:
20,0 m3/den z toho:
-množství kalů z flotace: 10,0 m3/den
-množství kalů ze stájových jímek: 5,0 m3/den
-množství obsahů bachorů: 5,0 m3/den.

Celkové množství odvodněných kalů
po zavedení technologie bude odpovídat cca 10,0 m3/týden(odhad podle obdobné technologie, která je již v tuzemsku v provozu).

Navržená technologie předpokládá zpracování kalů v akumulační nádrži o užitném obsahu 100 m3, do které se budou soustřeďovat sedimentované kaly z flotace, kaly z jímek u stájí (kejda) a obsahy bachorů z hovězí porážky aj., v předpokládaném celkovém množství surových kalů cca 20,0 m3/den. Akumulační nádrž ve tvaru kruhu bude provedena z vodostavebního betonu jako otevřená, o vnitřním průměru 6,0 m a užitné hloubce 4,0 m (celková hloubka nádrže bude 4,5 m). Vlastní úprava kalů bude probíhat v samostatném zděném přízemním objektu umístěném vedle nádrže, o rozměrech 6,8 x 4,8 m a o světlé výšce 4,2 m.
V akumulační nádrži bude instalováno hyperboloidní míchadlo Hyper Classic HCRKO/2000-3,5-4,0, které celý obsah nádrže homogenizuje a zabraní usazování kalu na dně nádrže.

Podle potřeb, jednou až dvakrát denně, bude kal čerpán na šnekový lis (FAN PSS 1-520), umístěný pod stropem v objektu zpracování kalů. K čerpání bude použito samonasávací rotační objemové čerpadlo TORNADO MB2. Zahuštěný kal z lisu se bude soustřeďovat v kontejneru o obsahu cca 9,0 m3 (kontejner se dle předpokladů zaplní v průběhu jednoho týdne). Obsah sušiny odvodněného kalu by měl činit 35-40 %. Lisovaný kal bude následně odvážen k likvidaci jako sušina.
Voda odtékající z lisu bude přivedena do centrifugy (separátor CCS 1.1 ?150), která zachytí zbylé jemné nečistoty a kal, které prošly lisem, a odvedena do kanalizace.

Předpokládaná celková cena díla činí cca 5.620 tis. Kč bez DPH. Termín realizace je odvislý od výsledku projednávání žádosti o dotaci. Po rozhodnutí(kladném nebo zamítavém) bude provedeno v obvyklých termínech zadávací řízení na výběr dodavatele, z něhož vyplynou i konkrétní termíny realizace projektu. Vzhledem k současné potřebě vhodných klimatických podmínek pro vlastní realizaci stavby, je termín zahájení a dokončení projektu uveden pouze orientačně.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 235 362,83 Kč
Veřejné zdroje ČR: 747 416,00 Kč
Soukromé zdroje: 553 642,00 Kč
 
Celková částka: 5 536 421,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena