Analýza rizik území ve správě DIAMO s. p., o. z. TÚU Stráž pod Ralskem zasažených hlubinnou těžbou uranu

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: DIAMO, státní podnik
Registrační číslo: CZ.1.02/4.2.00/07.00505
Zahájení projektu: 27. 3. 2009
Ukončení projektu: 30. 4. 2010
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Předmětem projektu bylo zpracování průzkumu znečištění a analýzy rizika areálů ve správě státního podniku DIAMO, o. z. Těžba a úprava uranu Stráž pod Ralskem, splňující všechny podmínky podle platného Metodického pokynu MŽP č. 12 pro analýzu rizik kontaminovaného území. Průzkum znečištění byl zpracován v rozsahu podrobného průzkumu dle Metodického pokynu MŽP č. 13 pro průzkum kontaminovaného území.
Dotčené areály ve správě DIAMO s. p., o. z. TÚU jsou umístěny v blízkém okolí obcí Stráž pod Ralskem a Hamr na Jezeře v Libereckém kraji a jsou určeny k likvidaci. Ve všech dotčených areálech bylo v minulosti nakládáno s uranovou rudou, případně kontaminovanými důlními vodami, proto je předpokládána kontaminace části území radionuklidy. Vzhledem k prováděné činnosti je očekávána rovněž lokální kontaminace ropnými látkami, těžkými kovy a anorganickými látkami.
Dotčené areály leží v CHOPAV Severočeská křída. Dotčenými areály jsou: Areál Dolu Křižany I - Důl Křižany I byl hlubinný uranový důl provozovaný v letech 1980 - 1990. V roce 1991 byla provedena likvidace podzemí dolu a v roce 2003 likvidace jam. V současné době se v areálu dolu nacházejí hydrogeologické, průzkumné a technické vrty (celkem 35) a cca 60 stavebních objektů, které sloužily pro potřeby provozu dolu. Celková plocha areálu dosahuje 187 000 m2; Areál Dolu Hamr I ? Jáma č. 3 - Důl Hamr I byl největší hlubinný uranový důl v oblasti a areál Jámy č. 3 hlavním a největším areálem dolu. Areál vznikal od roku 1971, kdy bylo zahájeno hloubení jámy č. 3 a jeho definitivní podoba byla dána investiční výstavbou realizovanou v 80-tých letech minulého století. Důl prováděl veškeré činnosti související s dobýváním a těžbou uranu. Dobývací práce byly ukončeny v roce 1993, likvidace podzemní dolu byla dokončena v roce 2002. V roce 2003 byla dokončena likvidace jam. V areálu se nacházejí objekty, které byly určeny k nakládání s těženým nerostem a podpůrné a zabezpečovací kapacity nezbytné pro funkci závodu. Rovněž se v areálu nacházejí hydrogeologické, průzkumné a technické vrty (celkem 64). Celková plocha areálu Jámy č. 3 je 223 000 m2;
Areál Centrální dekontaminační stanice - areál Centrální dekontaminační stanice - bývalý Závod odvodňování tvoří územní celek s areálem Jámy č. 3. Závod zajišťoval nakládání s důlními vodami, tj. čerpání, čištění a odvádění důlních vod. V areálu jsou umístěny objekty, které sloužily k nakládání s důlními vodami a podpůrné a zabezpečovací kapacity nezbytné pro funkci závodu. Celková plocha areálu Centrální dekontaminační stanice dosahuje cca 110 000 m2;
Areál Dolu Hamr I - Sever: areál Dolu Hamr I - Sever je jedním z areálů hlubinného uranového Dolu Hamr I. Byl v provozu v 60-tých až 80-tých letech minulého století, struktura staveb byla obdobná struktuře uvedené v popisu areálu Jámy č. 3. Po skončení provozu byly téměř všechny objekty zbourány a od roku 1992 byla realizována likvidace vetší části odvalu včetně rekultivace. V areálu a jeho okolí zůstaly pouze hlavní větrací stanice VCD 1 a VCD 2, které sloužily k odvětrání Dolu Hamr I a jejich činnost byla ukončena v průběhu likvidace podzemí Dolu Hamr I v roce 2001, trafostanice, betonový tubus, který propojoval jámy č. 1 a č. 2 a rudné plato. V areálu se nachází 13 vrtů. Celková plocha areálu dosahuje cca 93 000 m2;
Areál Chemické úpravny - provoz chemické úpravny byl zahájen v roce 1980 a ukončen v roce 1993. Objekty a provozní soubory chemické úpravny byly určeny ke zpracování uranové rudy vytěžené na uranových dolech v oblasti a ke zpracování a skladování uranového koncentrátu. V současné době se pro potřeby o. z. TÚU v areálu využívá pouze několik původních objektů a nové objekty postavené po ukončení provozu úpravny, ve kterých je umístěna technologie sloužící k sanaci cenomanu. Plocha areálu Chemické úpravny dosahuje cca 230 000 m2.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 14 337 971,70 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 530 230,00 Kč
 
Celková částka: 16 868 202,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena