Zlepšení tepelně technických vlastností budovy a rekonstrukce otopné soustavy Základní školy Šumavské Hoštice

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: OBEC ŠUMAVSKÉ HOŠTICE
Registrační číslo: CZ.1.02/3.2.00/07.00035
Zahájení projektu: 27. 6. 2008
Ukončení projektu: 12. 11. 2008
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

PŘEDMĚTEM PROJEKTU BYLA REALIZACE ÚSPOR ENERGIE V BUDOVĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠUMAVSKÉ HOŠTICE zlepšením tepelně technických vlastností obvodové konstrukce budovy a rekonstrukcí otopné soustavy.

Obsahem projektu byly stavební práce a pořízení zařízení včetně montáže spojených se zlepšováním tepelně technických vlastností budovy školy.

Objekt ZŠ je třípodlažním, částečně podsklepeným objektem, se zděnou konstrukcí a dřevěnou konstrukcí střechy opatřenou eternitovou a plechovou střešní krytinou.

Byla identifikována EKOLOGICKÁ POTŘEBNOST a NEODKLADNOST realizace projektu. Podmínky v budově byly nevyhovující z hlediska vysokých energetických ztrát a emisí skleníkových plynů v topné sezóně.

TECHNICKÁ OPATŘENÍ NAVRŽENÁ V PROJEKTU:

1. zateplení obvodového plášťě budovy - opatření obvodových stěn vnějším kontakním zateplovacím systémem;
2. výměna otvorových výplní - nahrazení původních dřevěných zdvojených oken za nová plastová okna;
3. zateplení střešních konstrukcí - zateplení části stropů nad posledním podlažím (foukanou izolací do podstřešních prostor);
4. rekonstrukce otopné soustavy - výměna rozvodů ústředního topení včetně instalace nesoudobé regulace vytápění.

Navrhovaná opatření byla v souladu s doporučenou variantou vyplývající ze zpracovaného energetického auditu.

REALIZACÍ PROJEKTU DOŠLO K PROKAZATELNÉMU SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (blíže v příloze Energetický audit)

REALIZACÍ PROJEKTU DOŠLO také ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší, včetně SNÍŽENÍ EMISÍ CO2.

Projekt je lokalizován na území CHKO Šumava - realizace projektu podpoří zachování zdejšího jedinečného nenarušeného životního prostředí.

Projekt má kromě environmentálních přínosů také hospodářské a sociální dopady.

Realizací projektu došlo ke zlepšení kvality životního prostředí v lokalitě, což je podstatným předpokladem rozvoje ekonomických a sociálních aktivit v místě.

Projekt byl zaměřen na zlepšení infrastrukturního zázemí školy - příspěvkové organizace obce. Vzhledem k hlavním účelu a předmětu činnosti školy (základní, předškolní, zájmové vzdělávání) má projekt výrazný sociální dopad.

Škola má významnou místní působnost - působí jako místní spádové centrum v oblasti vzdělávání dětí a mládeže. Díky snížení energetické spotřeby budovy a tím snížení finanční náročnosti na provoz objektu budou uspořené finanční prostředky využity pro zkvalitnění výuky školy. Nepřímo tedy bude podpořen rozvoj lidských zdrojů v lokalitě.

Předkládaný projekt naplňuje strategický cíl Atraktivní prostředí Národního strategického referenčního rámce, Priority A - Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí, Cíle Zlepšení Zlepšení dostupnosti environmentální infrastruktury, obnovení a zvýšení kvality životního prostředí a PODPORA ÚSPOR ENERGIÍ.

Projekt je v souladu s charakterem a cíli OPŽP, konkrétně prioritní osy 3 Udržitelné využívání zdrojů energie.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 102 142,83 Kč
Veřejné zdroje ČR: 900 378,00 Kč
 
Celková částka: 6 002 521,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena