Likvidace odpadních vod Čelechovice na Hané

Programové období: 2007-2013
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Obec Čelechovice na Hané
Registrační číslo: CZ.1.02/1.1.00/08.02017
Zahájení projektu: 16. 2. 2009
Ukončení projektu: 9. 9. 2010
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Projekt řeší likvidaci odpadních vod v obci Čelechovice na Hané. Obec má v současné době platné povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Část katastrálního území obce Čelechovice na Hané se nachází v ochranném pásmu II.b vodního zdroje Kostelec na Hané, které bylo stanoveno rozhodnutím ONV Prostějov, odborem VLHZ pod č.j. VLHZ/686/89-Sk ze dne 6.6.1989. Část obce se nachází v ochranném pásmu minerálních vod Slatinice stanovené usnesením Jm KNV Brno pod č.j. VI/25-15 ze dne 24.9.1982.

Řešená lokalita leží na území s mimořádným zájmem ochrany vod ( 237 K Valová - Český potok ) podle Nařízení vlády č.71/2003 Sb. o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod.
Navrhovaná stavba řeší vybudování kanalizační sítě oddílné splaškové kanalizace v obci ČELECHOVICE na HANÉ v profilech DN 300 a DN 250 včetně veřejných částí domovních přípojek. Tato kanalizace bude napojena do nové Čerpací stanice odpadních vod, odkud budou tyto vody čerpány výtlakem DN 150 do stávající hlavní stoky splaškové kanalizace DN 400 v obci SMRŽICE.Celková délka projektované kanalizace je 4 954 m. Projektem bude nově napojeno 1170 EO.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 86 565 950,23 Kč
Veřejné zdroje ČR: 15 276 342,00 Kč
 
Celková částka: 101 842 292,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena