Kanalizace a ČOV obce Jeseník nad Odrou

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Obec Jeseník nad Odrou
Registrační číslo: CZ.1.02/1.1.00/07.00218
Zahájení projektu: 16. 6. 2009
Ukončení projektu: 22. 10. 2011
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Projekt "Kanalizace a ČOV obce Jeseník nad Odrou" řeší návrh splaškových kanalizačních stok a areálu čistírny odpadních vod v obci Jeseník nad Odrou, který leží v CHKO Poodří, Natura 2000 a je v ochranném pásmu I. stupně přírodních minerálních vod Jesenické kyselky. Dále projekt řeší trasy veřejných částí kanalizačních odbočení, do kterých budou napojeny jednotlivé soukromé domovní přípojky.  

Cílem projektu bylo hladké a bezpečné odvedení splaškových odpadních vod z území obce a tím zajistit příznivé podmínky života v obci, podmínky pro její možný rozvoj, při dodržení zásad a norem pro vypouštění odpadních vod do otevřených vodotečí. Celá stavba byla řešena se záměrem zásadního zlepšení podmínek životního prostředí.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 59 081 799,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 10 426 198,00 Kč
 
Celková částka: 69 507 998,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena