Rekonstrukce koleje č. 1 v km 30,650 - 38,616 trati Brno hl. n. - Havl. Brod

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 1 OP Doprava
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Registrační číslo: CZ.1.01/1.1.00/11.0227
Zahájení projektu: 19. 10. 2011
Ukončení projektu: 30. 9. 2012
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

V rámci stavby bude odstraněn nevyhovující stavebně-technický stav železničního svršku, který již překročil svou životnost. Nová kolej bude bezstyková, tvaru UIC60 na betonových pražcích. Železniční svršek na ocelových mostech v km 30,896, 30,461 a 31,850 bude na plošně uložených rekonstruovaných mostnicích. Rekonstrukce kolejového lože bude provedena v délce 6652,0 m. Na mostech v evid. km 34,341 a 35,529 a v tunelu (km 34,531 až 35,164) se zřídí nové kolejové lože v celkové délce 1174,0 m. Kolej svými geometrickými parametry po rekonstrukci vyhoví pro traťovou rychlost V=110 km/h, (Vk=140 km/h), dojde tak ke zvýšení o 10 km/h oproti stávající rychlosti.
Dále budou sanovány mosty v km 35,529 a v km 35,529. V km 38,060 až 38,110 bude sanován sesunutý svah zářezu, společně s tím dojde k jeho zpevnění a k obnovení funkce trativodu.
Nástupiště u koleje č. 1 v zastávce Dolní Loučky se vybuduje jako mimoúrovňové vnější nástupiště z prefabrikovaných prvků SUDOP, s nástupní hranou 550 mm nad projektovanou niveletou TK. Délka nového nástupiště bude 170m a bude vybaveno novým osvětlením.
V rámci stavby bude také provedena rekonstrukce nevyhovujícího zařízení trakčního vedení.
Úpravy zabezpečovacího zařízení zahrnují demontáž starých a montáž nových kódovacích smyček v žst. Tišnov a Řikonín, u návěstních bodů demontáž a montáž repasovaných stykových transformátorů a demontáž starých a montáž nových lanových souprav.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 89 148 612,56 Kč
Veřejné zdroje ČR: 18 583 849,00 Kč
 
Celková částka: 107 732 462,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena