Obnova větrolamů na Lesním závodě Židlochovice - Polesí Velký Dvůr

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Lesy České republiky, s.p.
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_029/0002460
Zahájení projektu: 3. 10. 2017
Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2021
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt zahrnuje obnovu 9 vybraných částí větrolamů a výsadbu 2 nových větrolamů na zemědělsky obhospodařované půdě. V rámci řešeného území byly vybrány pouze úseky větrolamů, které jsou již ve fázi rozpadu často s vysokým podílem geograficky nepůvodních dřevin. Nové výsadby budou provedeny především autochtonními dlouhověkými tvrdými listnáči. Větrolamy ve zdejší zemědělsky intenzivně obhospodařované krajině plní důležitou funkci krajinných struktur a řadu dalších funkcí liniové zeleně.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 650 027,19 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 883 342,40 Kč
 
Celková částka: 7 533 370,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena