Návrh zeleně zemního valu "Vendryňský kopec"

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Vendryně
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_059/0006050
Zahájení projektu: 30. 8. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt zeleně zemního valu "Vendryňský kopec" je zaměřen na ozelenění umělého valu umístěného na severním okraji obce, západně od komunikace Vendryně v blízkosti hřiště. Cílem projektu je provedení výsadby stromové a keřové zeleně, včetně zbudování štěrkové pěšiny, a tím využití tohoto prostoru pro zvýšení přírodní a rekreační atraktivity a zkvalitnění životního prostředí obce. Realizací projektu dojde k podpoře biodiverzity v těsné návaznosti na intravilán obce.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 720 790,95 Kč
Veřejné zdroje ČR: 180 197,74 Kč
 
Celková částka: 900 989,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena