Gliňočské tůně v Bohumíně

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Bohumín
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_059/0006130
Zahájení projektu: 26. 2. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je stavba 4 průtočných tůní na stávajícím odvodnění v lokalitě Gliňoč v Bohumíně - Skřečoni. Jedná se o vodohospodářskou úpravu odtokových poměrů, posílení retence v krajině výstavbou drobných tůní a zlepšení stanovištních podmínek pro zvláště chráněné druhy živočichů. Navržené tůně doplňují stávající soustavu čtyř tůní včetně dvou stávajících vodních nádrží v dané lokalitě. Součástí stavby je pročištění stávajících čtyř tůní.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 682 383,25 Kč
 
Celková částka: 1 682 383,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena