Aktualizace plánů ÚSES správního obvodu ORP Náchod

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: MĚSTO NÁCHOD
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_052/0008012
Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2021

Informace o projektu

Pro ORP Náchod jsou v současné době vytvořeny územní plány, jejichž součástí jsou ÚSES. Územní plány jsou zpracovány časově různorodě, u některých jde o zastaralou dokumentaci. Je třeba provést aktualizaci plánů ÚSES a zpřesnění hranic na podkladu katastrální mapy. Změny v územně plánovacích podkladech a dokumentacích vnesly nepřehlednost. Cílem projektu je vytvořit jednotnou koncepci vymezení systému ÚSES všech hierarchických úrovní pro celé ORP (mimo VZCHÚ vč. jejich ochranných pásem).

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 918 944,18
Veřejné zdroje ČR: 162 166,62
 
Celková částka: 1 081 111,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena