Nádoby na biologicky rozložitelný komunální odpad pro město Moravský Krumlov

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Moravský Krumlov
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0007320
Zahájení projektu: 26. 11. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2019

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na snížení množství biologicky rozložitelných odpadů, které se nachází ve směsném komunální odpadu. Nákupem nádob a velkoobjemových kontejnerů na bioodpad mohou občané pohodlněji tento odpad třídit a tedy snižovat množství SKO. Odděleně sbíraný biologicky rozložitelný odpad může být dále materiálově využit pro výrobu kompostu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 414 187,50
Veřejné zdroje ČR: 249 562,50
 
Celková částka: 1 663 750,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena