Kanalizace Mikulůvka - prodloužení

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Mikulůvka
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004816
Zahájení projektu: 2. 1. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 4. 2020

Informace o projektu

Projekt předpokládá vybudování splaškové kanalizace v částech obce Mikulůvka a odvedení odpadních vod do stávající stokové sítě obce, zakončené čistírnou odpadních vod Mikulůvka. Recipientem vypouštěných vyčištěných vod je řeka Mikulůvka. Stavba má jednoznačně pozitivní vliv na životní prostředí v oblasti čistoty vod. Jedná se o ekologickou stavbu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 11 976 432,10 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 113 488,02 Kč
 
Celková částka: 18 786 560,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena