Revitalizace Zelenka

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Lesy České republiky, s.p.
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_013/0001414
Zahájení projektu: 10. 7. 2017
Ukončení projektu: 25. 7. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Potok získal nové koryto, včetně tůně s mokřady a rybími úkryty, což prospělo nejen druhové pestrosti ryb, ale i zadržování vody v krajině.


Revitalizace vyřešila v přilehlé potoční nivě modelaci nového koryta a tvorbu průtočných a neprůtočných tůní s mokřady, rybími úkryty. Vybudovalo se  "broukovištěm-ještěrkovištěm" a výsadba břehových porostů. Byl tím vyřešen problém se zadržování vody v krajině, zvýšili to biodiverzitu okolí a plní funkci jako krajinný prvek.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 737 000,00 Kč
 
Celková částka: 4 737 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena