Obnovní management území národního významu na Jižní Moravě

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_009/0002599
Zahájení projektu: 1. 9. 2017
Předpokládané datum ukončení: 30. 4. 2024

Informace o projektu

Realizace obnovního managementu podle plánů péče o území národního významu na pozemcích ČR-právo hospodaření AOPK ČR, na území RP Jižní Morava. Cílem aktivit je podpora biodiverzity a zachování jedinečných společenstev vázaných na nejcennější biotopy druhově bohatých skalních, drnových a lučních stepí, lesostepí, mokřadních luk, teplomilných doubrav a suťových a lužních lesů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 24 165 269,22 Kč
 
Celková částka: 24 165 269,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena