Losinský potok ř. km 0,040 - 0,500 - revitalizace

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Lesy České republiky, s.p.
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_059/0006046
Zahájení projektu: 9. 7. 2018
Ukončení projektu: 19. 2. 2019

Informace o projektu

Předmětem projektu je revitalizace koryta Losinského potoka. V minulosti došlo k vybudování tvrdé úpravy v korytě Losinského potoka v blízkosti soutoku se Sázavou. Celý řešený úsek se nachází v EVL, zřízené z důvodu zachovalosti potočního biotopu s prioritním druhem mihulí potočních. V toku dále existuje bohatá populace vranky obecné a původní forma pstruha potočního. Akce má návaznost i na koncepci zprůchodňování říční sítě ČR, neboť řeka Sázava je zde vedena jako regionální biokoridor.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 266 368,76 Kč
 
Celková částka: 2 266 369,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena