Interakční prvek IP15 a IP19, k. ú. Jevišovka

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Jevišovka
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_055/0005092
Zahájení projektu: 1. 9. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 7. 2022
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Cílem projektu je realizace liniových interakčních prvků IP15 a IP19 podporujících územní systém ekologické stability v katastrálním území obce Jevišovka. Založením IP15 a navazujícího IP19, který zároveň navazuje na stávající remíz, dojde v tomto území k vytvoření souvislého porostu autochtonních dřevin. Nový biotop umožní lepší migrační prostupnost území a bude mít za následek zvýšení ekologické stability a biodiverzity zemědělsky využívané lokality.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 918 979,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 229 744,76 Kč
 
Celková částka: 1 148 724,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena